Geier

    >     Geier     47

GEIER stefan

0523854490 Schuppis 94
(8492)

GEIER eduard

0717400641 Hauptstrasse 47
(9434)

GEIER erwin

0552442813 Spilchbüel 18
(8342)

GEIER peter

0566336823 Bellikerstrasse 1
(8965)

GEIER claude u. susanna

0526852825 Oberberg 22
(8222)

GEIER erwin

0527431201 Beeracker
(8262)

GEIER erwin

0527431256 Faselroo 471
(8262)

GEIER roland

0527431700 Beeracker
(8262)

GEIER gatti maria rosa serafina

0327530561 Grand-Rue 8a
(2035)

GEIER alexandre

0327304254 rue des Préels 8E
(2036)

GEIER josef u. ursula

0712772773 Ahornstrasse 4
(9032)

GEIER jean-paul

0223616183 rue de l'Eglise 6
(1262)

GEIER willy

0223617185 chemin de la Begoudaz
(1262)

GEIER bruno

0628425622 Grubenweg 13
(5722)

GEIER walter

0338533715 Baumenweg 39
(3818)

GEIER walter

0526813534 Oberhallauerstrasse 10
(8215)

GEIER hermann

0327531175 la Marnière 15
(2068)

GEIER jürgen und claudia

0623901331 Ringweg 258
(4718)

GEIER gertrud

0814223617 Brüggerschhof 6
(7250)

GEIER hans und brigitte

0628272863 Rosenbergstrasse 55
(5024)

GEIER ulrich u. marianne

0628272974 Rosenbergstrasse 57
(5024)

GEIER roger

0326722717 Koppigenstrasse 17
(3427)

GEIER walter

0619110515 Rebenweg 12
(4419)

GEIER rolf

0523841920 Leisibüel 23
(8484)

les prénoms portés par les Geier et leur décompte..L'annuaire qui vous permet de rechercher tous les membres de votre famille sans contrainte géographique.