Kollross

    >     Kollross     30

KOLLROSS martha

076667153 Attergaustr 6
(4864)

KOLLROSS michaela

06769666320 Hildegardg 9
(2500)

KOLLROSS margarethe

042648424 Dr. Spitzer Sdlg. 13
(9372)

KOLLROSS marianne

06763124481 Regensburger Str 6
(4470)

KOLLROSS mónika

06767588313 Merkersdorf 27
(2115)

KOLLROSS monika

0257630310 Merkersdorf 27
(2115)

KOLLROSS harald

0257620147 Merkersdorf 27
(2115)

KOLLROSS peter

06645231505 Neuburgerstr 39
(2353)

KOLLROSS johann

079556646 Mötlasberg , Mötlasberg 34
(4280)

KOLLROSS herta

06766001133 Wiener Str 20
(2103)

KOLLROSS josef

028148467 Obermühlweg 95
(3921)

KOLLROSS franz

0732796134 Schiffbaustr 11
(4020)

KOLLROSS herbert

066473712229 Gustav Preinerstr 22
(2522)

KOLLROSS berthold

072366790 Greisingberg , Greisingberg 15
(4230)

KOLLROSS berta

0298253344 Mold 103
(3580)

KOLLROSS rita

0662821255 Höglwörthweg 31
(5020)

KOLLROSS zäzilia

0726120064 Oberndorf , Am Berg 24
(4274)

KOLLROSS josef

072617405 Oberndorf , Am Berg 24
(4274)

KOLLROSS daniel

066488510645 Hofing 4
(4274)

KOLLROSS manfred

0226665381 Unterzögersdorf , Hornerstr 81
(2000)

KOLLROSS ingrid

0263030076 Pfandwieseng 13
(2630)

KOLLROSS heinz

022536360 Roseng 6
(2521)

KOLLROSS rudolf

0795620533 Grafenschlag , Grafenschlag 17
(4273)

KOLLROSS johann

079567171 Grafenschlag , Grafenschlag 20
(4273)

die Vornamen von Kollross und ihre Zahl.Das Verzeichnis ermöglicht es Ihnen, alle Mitglieder Ihrer Familie ohne geografische Grenze zu suchen.